2024. egész nyarán 11 héten át lesz úszásoktatás minden hétköznap reggel, valamint K-Cs délután és Szombat délelőtt is, hogy lehetőséged legyen tanmedencében vagy mély vízben úszni tanulni.

I. Általános információk

I.1. Szolgáltató adatai

1. A www.hurrausznitanulok.hu weboldal üzemeltetője:

Cégnév: Nyári Gyerektábor Egyéni Cég

Rövidített neve: Nyári Gyerektábor E.C.

Székhely: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

Cégjegyzékszám: 13-11-090882

Adószám: 23860551-2-13

2. Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +36 30 945 7790

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

Postacím: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

I.2. Fogalmak

 1. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 2. Vállalkozás: aki fogyasztókat érintő tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.
 3. Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
 4. Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.
 5. Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját,
 6. Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.
 7. Szülő: Szolgáltató által szervezett tanfolyamokra jelentkező gyermek törvényes képviselője.
 8. Résztvevő: Szolgáltató által szervezett tanfolyamokon részt vevő személy.
 9. Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek; Szolgáltató, Szülő és Résztvevő együttesen.
 10. Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen Szolgáltató az árut eladásra kínálja.

I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

 1. Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.
 2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján nyújtott tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására terjed ki.
 3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Szülő, Résztvevő (a továbbiakban együttesen: Felek).

I.4. Általános rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. november 8. napjától hatályosak.
 2. A tanfolyamokra történő Jelentkezési lap benyújtásának feltétele, hogy Szülő és Résztvevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Szülő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy Résztvevő számára az ÁSZF releváns részeit elmagyarázza.
 3. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint a honlap nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a felhasználók számára elmenthető és kinyomtatható formátumban.

II. A jelentkezés menete

 1. A Szolgáltató által szervezett tanfolyamok iránt a www.hurrausznitanulok.hu honlapon kitölthető Jelentkezési lappal, illetve a megadott telefonos elérhetőségen lehet érdeklődni. A Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételt követően Szolgáltató tájékoztatja a jelentkezőt a tanfolyamok pontos helyszínéről, időpontjáról, a szolgáltatás díjáról, a fizetés módjáról és határidejéről.
 2. A Szolgáltatás a kiválasztott tanfolyamot jelenti (egyéni vagy kiscsoportos úszásoktatás). A Szolgáltatás vételára a Szolgáltató által adott tájékoztatóban feltüntetett díj.
 3. A Felek között a szerződés a tájékoztató kiküldését követően, annak a jelentkező általi elfogadásával jön létre.

III. A szolgáltatás díja, a fizetés menete

 1. A részvételi díjat átutalással, illetve személyes bankfióki befizetéssel lehet megfizetni Szolgáltató bankszámlájára, amelynek adatai az alábbiak; bankszámlaszám: 10700268-67180824-51100005, számlavezető bank: CIB Bank Zrt. A részvételi díjat személyesen Szolgáltató részére is meg lehet fizetni legkésőbb a tanfolyam megkezdésekor.
 2. A Felek közötti szerződés létrejöttét követően a lemondásra Szülő (nagykorú jelentkező esetében Résztvevő) jogosult, amelyet írásban tehet meg e-mail vagy postai küldemény útján.
 3. Csoportos foglalkozások lemondása, hiányzások:
  • Az edzésről való hiányzás esetén Résztvevőnek van lehetősége pótolni az órát bármelyik más csoportunk edzés idejében.
  • Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a következő hónap befizetését követően a következő hónapban is pótolhat.
  • Nem bepótolt napokat nem tudunk figyelembe venni és visszafizetni sem.
  • Hosszabb, azaz több hetes hiányzás esetén (pl. betegség, műtét) kérjük szóljanak, és akkor a befizetett összeg felét be tudjuk számítani a következő befizetésnél.
  • Amennyiben nem jelentik be a hiányzást, úgy nincs pótlási lehetőség, még hosszabb hiányzás esetén sem.
 4. Egyéni foglalkozások lemondása, hiányzások
  • Az egyéni órákról való aznapi hiányzást már nem tudjuk figyelembe venni! Szolgáltató a befoglalt és befizetett összeg 100 %-ra jogosult.
  • Amennyiben 2-3 nappal előbb szólnak az edzésről való elmaradásról, akkor van lehetőség a következő héten kettő edzésre jönni vagy a befizetett összeget áttenni a következő alkalomra.
  • Pótlást, ill. nem szolgáltató hibájából elmaradt órát csak befizetett időszakban lehetséges bepótolni. Ha nincs befizetve tanfolyamra a tanítvány, akkor nincs lehetősége az elmaradt órát bepótolni.
  • Időpontra való bejelentkezés esetén, amennyiben nem jelenik meg a tanítvány és nem is fizette be előre a tandíjat sem, Szolgáltató 2.000 Ft-os készenléti díjat számolhat fel.
 5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a szolgáltatást részben vagy egészben megváltoztassa vagy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja, amelyről a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, ésszerű határidőben tájékoztatja a Szülőt. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Szülő (Résztvevő) nem támaszthat.

IV. A felek jogai és kötelezettségei

 1. Szolgáltató köteles a szerződésben foglalt szolgáltatást teljesíteni.
 2. Szülő (Résztvevő) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szolgáltató nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.
 3. Résztvevő köteles betartani a tanfolyamok alkalmával kihirdetett házirendben foglaltakat.
 4. Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
  • Résztvevő a házirendet súlyosan megszegi;
  • Résztvevő nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket;
  • Résztvevő a társaival, Szolgáltatóval vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, illetve fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  • Résztvevő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.
 5. A tanfolyamok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Résztvevő (kiskorú Résztvevő esetén Szülő) köteles megtéríteni. Többek által közösen okozott kárért az érintettek egyetemlegesen felelnek.
 6. Az egyes tanfolyamok helyszínén az értékes tárgyak és a készpénz megőrzésével kapcsolatos információkat Szolgáltató a helyszínen ismerteti, azonban a nem ilyen módon elhelyezett értéktárgyak biztonságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 7. Résztvevő, kiskorú résztvevő esetén Szülő kötelezettséget vállal a helyiségek nem rendeltetésszerű használatából fakadóan felmerülő költségek Szolgáltató részére történő megtérítésére, különös tekintettel a Résztvevő magatartása miatt bekövetkező vízszennyeződés folytán szükségessé váló vízcsere és fertőtlenítés teljes költségének megtérítésére.
 8. Szolgáltató jogosult a tanfolyamokon a Résztvevőkről fénykép, illetve mozgókép felvételt készíteni, amelyet a későbbiek során marketing célra felhasználhat.

V. Hírlevélre történő feliratkozás

 1. A weboldal látogatóinak lehetőségük van arra, hogy Szolgáltató hírlevelére feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával.
 2. Szolgáltató az általa értékesített szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról, hírekről rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozottak részére.
 3. A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak szerint történik.
 4. Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni, bármikor kérheti a hírlevelek küldésének megszüntetését, a hírlevélben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben Szolgáltató törli a nevét és az e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

VI. Panaszkezelés

 1. Amennyiben a felhasználónak akár a honlap üzemelésével vagy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban észrevétele, panasza van, úgy azt postai levél útján, Szolgáltató székhelyére címezve jelentheti be, amely cím az alábbi: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.
 2. Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a panasz a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos, abban az esetben a kivizsgálás során Szolgáltató beszerzi a szükséges információkat a tanfolyamon résztvevő egyéb személyektől a történtek rekonstruálása érdekében. Erről Szolgáltató készít egy részletes jelentést, amelyben ismerteti a panasz kivizsgálásnak menetét, és érdemben reagál a panaszban előadottakra. Amennyiben a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az itt felsorolt szervekhez fordulhat.
 3. A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a szolgáltatóval – ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. Az eljárás iránti kérelmet a fogyasztó benyújthatja a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti testülethez, illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes szervhez.
 4. A jogvita esetén Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

E-mail cím: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/

A békéltető testületekkel kapcsolatban további információhoz juthat a http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html oldalon.

 1. A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
 2. A bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információkhoz juthat a www.birosagok.hu honlapon.

VII. Záró rendelkezések

 1. Az ÁSZF határozatlan időre szól, melynek szövege a www.hurrausznitanulok.hu kezdőoldaláról közvetlenül elérhető, letölthető.
 2. Szolgáltató a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint végzi.
 3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, illetve az adott kérdést szabályozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelentkezési űrlap

Játékos bevezetés a tenisz világába 1 hét alatt, élmények életre szólóan! Napközis Tenisztábor úszással kombinálva, 5-12 éves gyerekeknek

Ha eddig azt hitted, hogy a tenisz csak a gazdagok sportja …

Ha már sopánkodtál a tévé előtt, mikor Nadal megnyerte a bajnokságot, miért nem te voltál az a szerencsés ember ...

Ha máshol nem érezted magadénak ezt a sportot, de ki szeretnéd mégis próbálni …

Ha úgy tudod, hogy a “thirty” csak egy számot jelent angolul, a “backhand” pedig a kézfejedet jelenti csupán …

Tegyél egy próbát a Happy Summer Nyári Gyerektábor Tenisztáborával, ahol megtanítjuk gyermekedet a teniszezés alapjaira. Bevezetés a tenisz világába, 100% sport: ez a nyár nem lesz unalmas!

3 ok, amiért érdemes ezt a tábort választani

 • Gyerekbarát intenzív teniszoktatás úszással kiegészítve a nyár kedvence lesz!
 • Remek árak és akár egész nyáron át tartó elfoglaltság gyermeke(i)dnek (Nadal, Federer, Serena vigyázzatok! Jön az utánpótlás)
 • Tiszta, salakos teniszpálya, budai tágas zöldövezetben a város szélén

A tábor kettő helyszínen zajlik: Sport11 és Kamaraerdei Ifjúsági Park

Cím:

 • Sport11, Budapest, 1112. Kánai út 2.
 • Kamaraerdei Ifjúsági Park, 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. 

Sport11-ben levő teniszpályák gyakorlásra ugyan olyan alkalmas területek, mint megismerni valakinek ezt a számára új sportágat. Játékos labdás ügyességi játékokkal ismertetjük meg a teniszlabda használatát, a fogásokat és az ütő használatát. Ha nincs saját teniszütőtök, az sem baj, mert mi tudunk adni és ellátunk labdákkal is, hogy könnyen vehesse gyermeked az akadályokat. A hét végén pedig megnyerheti a teniszbajnokságot!

A reggeli órákban felfrissülhet a teniszpálya közvetlen szomszédságában levő uszodában, ahol pancsolhat kedvére, csúzdázhat és élményfürdőzhet. Ezt követően átmegyünk a Kamaraerdei Ifjúsági Parkba,  ahol tovább folytatjuk a labdára hangolódást. Ez a terület alkalmas arra, hogy foci, kosárlaba, strandröpi, floorball játékokkal is lefoglaljuk a gyerekeket.

Program – Labdamániások most figyeljetek!

Mert nem csak teniszezni, de más sportokat kipróbálni is nagy élmény lesz!

Tenisz- és Úszótáborunkban ugyanis minden, ami a labdáról szól, itt tökéletessé válik mindenkiben. Kifuthatja magát, ügyességi és készségfejlesztő labdás játékokkal kötjük le a kicsiket. A nagyobbak lesznek a csapatkaptányok, a kisebbek pedig rengeteget tanulhatnak a nagyobbaktól.

Az ebéd utáni pihenőt árnyékos területen polifoam matracokon töltjük, vízszintesbe kerülve kipihenjük a fáradalmakat.

Program: 

7:30 – 8:00 gyülekező Sport11

8:00 – 9:20 úszásoktatás

9:30 – 10:00 pihenő és tízórai

10:00 – 11:00 teniszoktatás vagy labdás játékok

12:00 – 13:30 ebéd és pihenő a Kamaraerdőben

13:30 – 15:00 sportprogramok, vetélkedők

15:00 – 16:00 úszásoktatás

16:00 – 17:00 uzsonna és hazamenetel

 

Akiért nem jönnek Kamaraerdőbe fél 5-ig, azokat visszakísérjük a Sport11-be.

Turnusok

A tábor hétfőtől - péntekig naponta reggel 7:30 - 17 óráig tart, tehát napközis tábor, így a kezdő táborozók számára is alkalmas, mert nem kell elszakadniuk hosszabb időre a szüleiktől.

Gyermeked akár egész nyáron velünk tarthat, ha szeretnéd! Heti turnusokban vehet részt Tenisz- és Úszótáborunkban a következő időpontokban:

 • 2024. június 17-21.
 • 2024. június 24-28.
 • 2024. július 1-5.
 • 2024. július 8-12.
 • 2024. július 15-19.
 • 2024. július 22-26.
 • 2024. július 29-augusztus 2.
 • 2024. augusztus 5-9.
 • 2024. augusztus 12-16.
 • 2024. augusztus 19-23.
 • 2024. augusztus 26-30.

Árak

Részvételi díj:  69.000 Ft, vagy 15.000 Ft / nap

Kettő vagy több testvér jelentkezése esetén fejenként 3.000 Ft kedvezmény

Elérhetőség - Hívj minket bátran!

Amennyiben több információt szeretnél, telefonálj a +36 (30) 945 77 90 számunkon! Fordulj hozzánk bizalommal, hogy gyermeked nyara szuper élmény legyen!

Jelentkezési űrlap

Adatkezelési tájékoztató letöltése PDF-ben

Nyári Gyerektábor Egyéni Cég

Adatkezelési Tájékoztató

 1. Az adatkezelő
 2. Jogszabályoknak való megfelelés
 3. Fogalom-meghatározások
 4. Az adatkezelés elvei
 5. A kezelt személyes adatok köre
 6. Az adatkezelés jogalapja
 7. Az adatok minősége
 8. Az adatkezelés célja és időtartama
 9. Az adatbiztonság
 10. Az érintettek jogai
 11. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a www.hurrausznitanulok.hu weboldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetője.

Név: Nyári Gyerektábor Egyéni Cég

Székhelye: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

Cégjegyzékszám: 13-11-090882

Adószám: 23860551-2-13

 

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +36 30 945 7790

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

Posta cím: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

2. Jogszabályoknak való megfelelés

Az Adatkezelési Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel a Nyári Gyerektábor Egyéni Cég Adatkezelési Tájékoztatója megfelel az alábbi jogszabályoknak:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR);
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásainak.

3. Fogalom-meghatározások

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4. Az adatkezelés elvei

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető (célhoz kötöttség, adattakarékosság).

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek (integritás és bizalmas jelleg).

5. A kezelt személyes adatok köre

A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Ennek értelmében a jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az adatkezelő az oldal használata során csak olyan személyes adatot rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg. A Nyári Gyerektábor Egyéni Cég nem kezel különleges személyes adatot.

Az oldal használata során az alábbi személyes adatok kerülhetnek megadásra:

 • név (a szülő és a gyermek neve),
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

Amennyiben az érintett jelentkezik a Nyári Gyerektábor Egyéni Cég által szervezett tanfolyamra vagy programra, abban az esetben a felek közötti szerződés megkötéséhez, valamint a szolgáltatás nyújtásához az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • jelentkező neve,
 • ha a szolgáltatást gyermek veszi igénybe, a szülőjének neve,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • számlázáshoz szükséges adatok: számlázási név és cím.

6. Az adatkezelés jogalapja

A Nyári Gyerektábor Egyéni Cég az oldal használata során személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján vesz fel. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

Abban az esetben, az adatkezelés a Nyári Gyerektábor Egyéni Cég szolgáltatásának igénybevételével függ össze, az adatkezelő a programokon való részvételhez, valamint a számviteli bizonylat kiállításához szükséges mértékben vesz fel és kezel személyes adatot. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja alapján a szerződés teljesítése és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 

7. Az adatok minősége

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény értelmében:

 • az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni,
 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni,
 • az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl,
 • az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük,
 • az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

8. Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatok kezelésének célja Nyári Gyerektábor Egyéni Cég szolgáltatásainak nyújtása; táborokra való jelentkezés rögzítése, valamint a programokról, hírekről való későbbi tájékoztatás. A www.hurrausznitanulok.hu weboldalon található táborokra történő jelentkezés feltétele a jelentkezési lap kitöltése, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a felhasználótól. A jelentkezés feltétele az Általános Szerződési Feltételek, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak elfogadása. A jelentkezés során megadott adatok kezelésének az időtartama a szolgáltatás igénybevételének megszűnésétől (a tanfolyamok és a táborok lezárultától) számított öt év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel polgári jogi igény.

Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: AXON Solutions Kft.

Székhelye: 2000 Szentendre, Vadőr u. 4.

Cégjegyzékszáma: 13-09-156088 Adószáma: 11738376-2-15

Neve: Radics Ottó egyéni vállalkozó

Székhelye: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10. 

Adószám: 67534591-1-34

Az adatfeldolgozó informatikai rendszer segítségével a jelentkezési lapon megadott személyes adatokat rögzíti a tanfolyamokra jelentkezők összesítése céljából, valamint ezzel összefüggésben szerverszolgáltatást végez.

Az adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást is üzemeltet a weboldalon. Ha a látogató szeretne a szolgáltatások igénybevételével és a hozzájuk kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, e-mail címe és neve megadásával feliratkozhat a hírlevélre. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A felhasználók jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a megadott elérhetőségén. Azok a személyek, akik a későbbiek során bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnének további hírleveleket kapni, a hírlevélben megjelölt módon lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető a lemondás rögzítéséig kezeli.

A Nyári Gyerektábor Egyéni Cég csak olyan terjedelemben kéri a személyes adatok megadását, amely a fenti célok miatt elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Az üzemeltető kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja.

Anonim felhasználó-azonosító (COOKIE) elhelyezése

Saját cookie-k elhelyezése

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót egyedileg azonosítani, csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. 

Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy cookie kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el a felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése

A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics is „sütiket” (cookies), melyek célja, hogy jobban megismerjük, hogyan használják a felhasználók a weboldalt. Az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót és a felhasználó a szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (ideértve az Ön IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat a weboldal felhasználó által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google felelős a fent meghatározott adattovábbítás és feldolgozás jogszerűségéért és az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért. Amennyiben kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, keressen minket a jelen Adatkezelési Nyilatkozat 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken.

Az adatkezelő a felhasználóknak küldött hírlevelében vagy egyéb szolgáltatásainál követő azonosítókat (tracking ID) is használhat a felhasználói szokások fejlesztése és nyomon követésének céljára a következő szolgáltatások esetében: Google AdWords, Facebook (likebox, share, remarketing), Addthis.com (share), Apple Inc. (meta tag).

9. Az adatbiztonság

A weboldal üzemeltetője a fent említett jogszabályoknak megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a felhasználók adatainak biztonságáról. Ennek megfelelően a Nyári Gyerektábor Egyéni Cég nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében; kivéve ez alól a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. 

Az adatkezelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő értesíti a felhasználót bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában.

10. Az érintettek jogai

Az érintettet az alábbi jogosítványok illetik meg:

 • tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről (előzetes tájékoztatáshoz való jog és hozzáférési jog gyakorlása);
 • a személyes adatok helyesbítésének vagy – a jogszabály szerint meghatározott esetekben – törlésének kérése;
 • az adatkezelés korlátozásnak kérése;
 • tiltakozáshoz való jog.

 

Az érintetti jogok gyakorlása iránti kérelmet az adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségeire lehet megküldeni. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az érintetett a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

Az adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon. 

Az érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. 

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot. 

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték; 
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

 

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a Nyári Gyerektábor Egyéni Cég megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Telefonszám: +36 30 945 7790

 

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

Posta cím: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

 

Ha Önt a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet. További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

Az érintettek továbbá kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. 

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

Telefon: +3613911400

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu

Jelentkezési űrlap

Ha eddig azt hitted, hogy a vízben nem vár gyermekedre más, csak veszély…

Ha ennek ellenére ő imádja végigpancsolni a vakációt...

Ha máshol már próbáltátok az úszást, de nem jártatok sikerrel…

Ha úgy tudod, hogy a “pillangó” csak a lepkék elnevezése, a “gyors” pedig csak a sebességet jelöli… Akkor “hát” eljött az ideje annak, hogy:

Tegyél egy próbát a Happy Summer Nyári Gyerektábor Sport11 és kamaraerdei helyszínein megrendezésre kerülő úszótáborával, ahol feloldjuk a félelmeket (a tiédet is!) és megtanítjuk gyermekedet az úszás alapjaira. Játékos feladatok, új barátok, 100% sport: ez a nyár nem lesz unalmas!

3 ok, amiért érdemes ezt a tábort választani

 • Gyerekbarát intenzív úszásoktatás és stabil úszástudás akár 1 hét alatt, kiscsoportban!
 • Remek árak és akár egész nyáron át tartó elfoglaltság gyermeke(i)dnek (Hosszú Katinka, Michael Phelps, készüljetek,  jönnek a trónkövetelők!)
 • Tiszta, 5 hektáros ősfás környezet távol a város zajától

Helyszín - 5 hektáros ősfás környezet és a Sport11

Címek:
Kamaraerdei Ifjúsági Park, 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. 
Sport11, Bp. XI. Kánai út 2.

A Sport11 Sportkomplexum minden igényt kielégítő létesítmény. Több medence és változatos sportpályák állnak rendelkezésre. A Kamaraerdei Ifjúsági Parkban pedig csodás környezettel várjuk azokat a gyerekeket, akik igazi izgő-mozgók és szívesen vezetik le energiájukat hatalmas, 5 hektáros, ősfás, szmogmentes területen, változtatos sportprogramokkal. Első sorban úszással! A Kamaraerdei Ijfúsági Park medencéi számukra nagyon fontos dolgokat rejtegetnek: és nem (csak) a víz alatti “kincsvadászatra” gondolunk! Olvass tovább!

Program - Vízimádók, figyelem!

Mert úszni nem csak hasznos, hanem élvezetes!

Úszótáborunk legfőbb célja az élményszerzés mellett, hogy még a legkisebb kezdőket (3 éves kortól) is magabiztossággal tanítsa meg úszni a három alap úszásnemben (mell,-hát és gyorsúszás), a haladóknak pedig stílusjavító gyakorlatokat mutasson, amelytől látványos a fejlődés a napi 2x1 órás edzés hatására. Nálunk két dolog kerül fókuszba: gyermeked és az ő készségfejlesztése, melyekhez mind maximális türelemmel állunk: hiszen ez egy élménytábor, nem versenyre készülés! Éppen ezért az úszás mellett a nap folyamán rengeteg sportos játékkal készülünk: lesz foci, kosárlabda, strandröpi, floorball és változatos ügyességi játékok és versenyek. A szabadidő sportok minden ismert játékát megkóstolhatod. Emellett arcfestés, "rókavadászat", számháború is gazdagítja a programot.

A haladók sem unatkoznak!

A haladókkal külön (is) foglalkozunk és tudásszintjüknek megfelelő feladatokat adunk nekik. Akár a pillangó úszásnemet is elsajátíthatják! Ha van kedvük hozzá, az úszóedzés részeként még vízilabda előkészítő feladatokat is végezhetnek (labdaadogatás, kapura lövés, páros és/vagy hármas feladatok, taposás, labdavezetés, stb.). 

Vízből lóhátra?

Amíg pihentetjük az úszóizmainkat, hetente egyszer ellátogatunk lovagolni, hogy a szárazföldi kalandokat se hanyagoljuk el. A lovaglás díja (mely tartalmazza a buszos utazást és a 15 perces lovaglás) 2500 Ft. 

Turnusok - Úszótábort egész nyárra!

A tábor hétfőtől - péntekig naponta reggel 7 - 17 óráig tart, tehát napközis tábor, így a kezdő táborozók számára is alkalmas, mert nem kell elszakadniuk hosszabb időre a szüleiktől.

Gyermeked akár egész nyáron velünk tarthat, ha szeretnéd! Heti turnusokban vehet részt a Sport11 és kamaraerdei úszótáborainkon, a következő időpontokban:

 • 2024. június 17-21.
 • 2024. június 24-28.
 • 2024. július 1-5.
 • 2024. július 8-12.
 • 2024. július 15-19.
 • 2024. július 22-26.
 • 2024. július 29-augusztus 2.
 • 2024. augusztus 5-9.
 • 2024. augusztus 12-16.
 • 2024. augusztus 19-23.
 • 2024. augusztus 26-30.

Napi program:

 • 8 - 9 ÚSZÁSOKTATÁS kezdő és mélyvizes
 • 10-11 TENISZOKTATÁS vagy labdás csapatjátékok
 • 12-13:30 ebéd, pihenőidő
 • 13:30-14:30 GERINCTORNA, tartásjavító feladatok vagy labdás
  csapatjátékok
 • 15-16 ÚSZÁSOKTATÁS és pancsolós játékok
  (a részletes programot és infókat befizetést követően küldjük el)

Árak

Részvételi díj: 
69.000 Ft / hét, vagy 15.000 Ft / nap
59.900 Ft/ hét félnapos program ebéd nélkül  (külön kell jelezni)

Kettő vagy több testvér jelentkezése esetén fejenként 3.000 Ft kedvezmény.

Elérhetőség - Hívj minket bátran!

Amennyiben több információt szeretnél, telefonálj a +36 (30) 945 77 90 számunkon! Fordulj hozzánk bizalommal, hogy gyermeked nyara szuper élmény legyen! 

Jelentkezési űrlap

Válasszon, kit szeretne jelentkeztetni!

Már akkor aggódni kezdesz, amikor gyermeked térdig gázol a vízben? Szeretnéd, ha karúszó és úszógumi nélkül is igazi biztonságban tudhatnád? Fontosnak tartod, hogy megadd számára a lehetőséget, amellyel megbízható úszás tudásra tesz szert? Vagy szeretnéd, hogy már meglévő készségeit minél hatékonyabban és gyorsabban fejlessze látványosan, akár egy hét alatt

Jó helyen jársz: a Happy Summer Nyári Gyerektábor napközis úszótáborában a budapesti Külkerparkban nem csak megbízható szakemberek segítségével fejlődhet, de az élmények és a készségei egy életen át elkísérik majd!

4 ok, amiért érdemes ezt a tábort választani

 • Gyerekbarát intenzív úszásoktatás és stabil úszástudás akár 1 hét alatt, kiscsoportban!
 • A 40 éves tapasztalattal bíró úszóedző Owolabi Gabriella, aki gyerekek és felnőttek ezreit tanította már meg úszni egy hét alatt
 • Szakképzett és türelmes oktatók, akiknek gyermeked biztonsága és jókedve a legfontosabb!
 • Könnyen megközelíthető, budai panorámás zöldövezet, ahol garantáltan szmogmentes környezetben sportolhat!

Helyszín - Budai panorámás zöldövezet

Cím: Külkerpark, 1021 Budapest, Budakeszi út 73/C

Nem csak az a fontos, hogy gyermeked magabiztos legyen a vízben, hanem hogy igazi kikapcsolódást nyújtó helyszínen élvezze a vakációt és a víz, a természet közelségét. Ezért a Budapesten vagy vonzáskörzetében élők számára a legjobb választás a külkerparki napközis úszótábor. Nem csak azért, mert a környezet rendkívül szép, ősfás környezetben található, hanem mert az elhelyezkedésének köszönhetően szmogmentes, amelyet kevés budapesti/belvárosi úszó tábor képes garantálni!

Táborunk az olyan vízimádó gyerkőcök paradicsoma, akiket csak fagylalttal lehet kiimádkozni a vízből minden nyaralás alkalmával. Ha a te gyermeked is sellőnek vagy delfinnek született, a fűtött medencékben igazi élmény lesz számára a pancsolás és a közös, játékos munka, amit rugalmasan alakítunk ki annak érdekében, hogy elsajátítsa az úszás alapjait vagy tovább fejlődjön! 

Program - Az úszás öröm!

Ki sem akar majd jönni a vízből!

Vízi játékok és nyári pancsolás, sporttal ötvözve: úszótáborunkban első az egészség és az egészséges életmódra nevelés játékos formában, azzal a céllal, hogy a legkisebbek és a nagyobbak is elsajátíthassák az úszás alapjait és kialakuljon a vízbiztonságuk. Számos ügyességi- és fejlesztő gyakorlatot végeztetünk a gyerekekkel szakértői felügyelet alatt, amely során megtanulják a biztonságos vízi mozgást és a felszíni búvárkodást is.  

Kis létszámú csoportok, látványos eredmény!

Nagy hangsúlyt helyezünk rá, hogy gyermekeddel kis létszámú csoportokban foglalkozzunk. Ezzel nem csak biztonságban tudhatod őt, de biztos lehetsz benne, hogy az elsajátított gyakorlatok valóban jól fognak rögzülni számára. Mindig vár majd rá két segítő kéz és egy kis bátorítás!

Bátor kis kezdőknek

Az úszótáborba már 4 éves kortól várjuk a vízszerető kis jelentkezőket, akiket eddig megszerzett tudásuk alapján fejlesztünk. Garantált a gyors és lelkes úszástanulás, naponta legalább 2 úszóedzés, amely során elsajátíthatja a gyors-,hát- és mellúszás alapjait.

Vízimádó haladóknak

Azokra is gondolunk, akik már nagyobb magabiztossággal mozognak a vízben. Ha gyermeked számára az alapok már nem jelentenek kihívást, akkor sem fog unatkozni! Edzőink a mély vízben segítik őt stílusjavító, gyerekek számára is teljesíthető, fejlesztő úszófeladatokkal.  

Sportolási lehetőség a medencén kívül is!

Már ráncos a kis talpa a pancsolástól? Bármikor pihenhet és megszáradhat a szárazföldön! A játéknak nincs határa: nálunk nem fogja a telefonját nyomkodni, mert változatos alternatívát kínálunk a sportolásra a medencén kívül is, legyen szó fociról, atlétikáról, ping-pongról, floorballról vagy kosárlabdáról. Egy biztos: este úgy fog aludni, mint a bunda! 

Extra program minden héten!

Minden héten egyszer pedig hagyunk lehetőséget arra, hogy megszáradjon a fürdőruha! Elhagyjuk a tábor területét és extra programokon veszünk részt. Ilyen többek között a Csodák Palotája, a lovaglás (2500 Ft, amely tartalmazza a buszos szállítást és a 15 perces lovas oktatást), de akkor sem unatkozunk majd, ha rossz az idő: ellátogatunk zárt játszóházba mint amilyen például az Izgiland.

Turnusok - Töltsd velünk az egész nyarat!

A tábor hétfőtől - péntekig naponta reggel 7 - 17 óráig tart, tehát napközis tábor, így a kezdő táborozók számára is alkalmas, mert nem kell elszakadniuk hosszabb időre a szüleiktől.

Gyermeked akár egész nyáron velünk tarthat, ha szeretnéd! Heti turnusokban vehet részt külkerparkos úszótáborainkon:

2019. június 17. - augusztus 30-ig (jún.17-21., 24-28., júl.1-5., 8-12., 15-19., 22-26., 29-aug.2., aug.5-9., 12-16., 19-23., 26-30.)

Árak

Részvételi díj: 39.370 Ft / 5 nap +ÁFA (bruttó 10.000 Ft / nap) 

Az ár tartalmazza az étkeztetést, a reggelit, az ebédet és az uzsonnát

Testvérkedvezmény! Kettő vagy több testvér jelentkezése esetén 2.000 Ft kedvezmény gyermekenként.

Elérhetőség - Hívj minket bátran!

Amennyiben több információt szeretnél, telefonálj a +36 (30) 945 77 90 számunkon! Fordulj hozzánk bizalommal! 

Jelentkezési űrlap

 • minden előre kitűzött időpontban az edzéseken, egymást követően legalább 10 héten át részt kell venni
 • az edzéseken az edzői utasításokat követni kell, illetve azokat végre kell hajtani
 • a tanmenet szerint legalább egy úszásnemben, jobb esetben 2-3 úszásnemben való tanítást vállaljuk

* a garanciát csak 6 éves kor felett biztosítjuk

Mit jelent az, hogy garantált eredmény?

Ez és ennek fokozatai függnek az eddzettségi, fizikai és felkészülési állapottól:

 1. ha a tanítvány 15-20 méter leúszik megállás nélkül a tanmedencében deszkával vagy segédeszköz nélkül
 2. amikor a tanítvány legalább 10 métert leúszik a mély vízben valamely úszásnemben segédeszköz nélkül
 3. ha a tanítvány 25 métert leúszik mély vízben csak lábtempóval és segédeszköz nélkül teljes biztonsággal
 4. ha a tanítvány legalább 25-30 métert leúszik mély vízben szabályos úszásnemben kézzel-lábbal segédeszköz bevonása nélkül.

Jelentkezzen most!

Benden daha iyi yüzüyor :))

Szerző: haberinbizden.com, 2014. augusztus 14.