Általános szerződési feltételek

I. Általános információk

I.1. Szolgáltató adatai

1. A www.hurrausznitanulok.hu weboldal üzemeltetője:

Cégnév: Nyári Gyerektábor Egyéni Cég

Rövidített neve: Nyári Gyerektábor E.C.

Székhely: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

Cégjegyzékszám: 13-11-090882

Adószám: 23860551-2-13

2. Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +36 30 945 7790

E-mail: [email protected]

Postacím: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

I.2. Fogalmak

 1. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 2. Vállalkozás: aki fogyasztókat érintő tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.
 3. Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
 4. Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.
 5. Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját,
 6. Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.
 7. Szülő: Szolgáltató által szervezett tanfolyamokra jelentkező gyermek törvényes képviselője.
 8. Résztvevő: Szolgáltató által szervezett tanfolyamokon részt vevő személy.
 9. Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek; Szolgáltató, Szülő és Résztvevő együttesen.
 10. Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen Szolgáltató az árut eladásra kínálja.

I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

 1. Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.
 2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján nyújtott tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására terjed ki.
 3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Szülő, Résztvevő (a továbbiakban együttesen: Felek).

I.4. Általános rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. november 8. napjától hatályosak.
 2. A tanfolyamokra történő Jelentkezési lap benyújtásának feltétele, hogy Szülő és Résztvevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Szülő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy Résztvevő számára az ÁSZF releváns részeit elmagyarázza.
 3. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint a honlap nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a felhasználók számára elmenthető és kinyomtatható formátumban.

II. A jelentkezés menete

 1. A Szolgáltató által szervezett tanfolyamok iránt a www.hurrausznitanulok.hu honlapon kitölthető Jelentkezési lappal, illetve a megadott telefonos elérhetőségen lehet érdeklődni. A Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételt követően Szolgáltató tájékoztatja a jelentkezőt a tanfolyamok pontos helyszínéről, időpontjáról, a szolgáltatás díjáról, a fizetés módjáról és határidejéről.
 2. A Szolgáltatás a kiválasztott tanfolyamot jelenti (egyéni vagy kiscsoportos úszásoktatás). A Szolgáltatás vételára a Szolgáltató által adott tájékoztatóban feltüntetett díj.
 3. A Felek között a szerződés a tájékoztató kiküldését követően, annak a jelentkező általi elfogadásával jön létre.

III. A szolgáltatás díja, a fizetés menete

 1. A részvételi díjat átutalással, illetve személyes bankfióki befizetéssel lehet megfizetni Szolgáltató bankszámlájára, amelynek adatai az alábbiak; bankszámlaszám: 10700268-67180824-51100005, számlavezető bank: CIB Bank Zrt. A részvételi díjat személyesen Szolgáltató részére is meg lehet fizetni legkésőbb a tanfolyam megkezdésekor.
 2. A Felek közötti szerződés létrejöttét követően a lemondásra Szülő (nagykorú jelentkező esetében Résztvevő) jogosult, amelyet írásban tehet meg e-mail vagy postai küldemény útján.
 3. Csoportos foglalkozások lemondása, hiányzások:
  • Az edzésről való hiányzás esetén Résztvevőnek van lehetősége pótolni az órát bármelyik más csoportunk edzés idejében.
  • Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a következő hónap befizetését követően a következő hónapban is pótolhat.
  • Nem bepótolt napokat nem tudunk figyelembe venni és visszafizetni sem.
  • Hosszabb, azaz több hetes hiányzás esetén (pl. betegség, műtét) kérjük szóljanak, és akkor a befizetett összeg felét be tudjuk számítani a következő befizetésnél.
  • Amennyiben nem jelentik be a hiányzást, úgy nincs pótlási lehetőség, még hosszabb hiányzás esetén sem.
 4. Egyéni foglalkozások lemondása, hiányzások
  • Az egyéni órákról való aznapi hiányzást már nem tudjuk figyelembe venni! Szolgáltató a befoglalt és befizetett összeg 100 %-ra jogosult.
  • Amennyiben 2-3 nappal előbb szólnak az edzésről való elmaradásról, akkor van lehetőség a következő héten kettő edzésre jönni vagy a befizetett összeget áttenni a következő alkalomra.
  • Pótlást, ill. nem szolgáltató hibájából elmaradt órát csak befizetett időszakban lehetséges bepótolni. Ha nincs befizetve tanfolyamra a tanítvány, akkor nincs lehetősége az elmaradt órát bepótolni.
  • Időpontra való bejelentkezés esetén, amennyiben nem jelenik meg a tanítvány és nem is fizette be előre a tandíjat sem, Szolgáltató 2.000 Ft-os készenléti díjat számolhat fel.
 5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a szolgáltatást részben vagy egészben megváltoztassa vagy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja, amelyről a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, ésszerű határidőben tájékoztatja a Szülőt. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Szülő (Résztvevő) nem támaszthat.

IV. A felek jogai és kötelezettségei

 1. Szolgáltató köteles a szerződésben foglalt szolgáltatást teljesíteni.
 2. Szülő (Résztvevő) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szolgáltató nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.
 3. Résztvevő köteles betartani a tanfolyamok alkalmával kihirdetett házirendben foglaltakat.
 4. Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
  • Résztvevő a házirendet súlyosan megszegi;
  • Résztvevő nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket;
  • Résztvevő a társaival, Szolgáltatóval vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, illetve fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  • Résztvevő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.
 5. A tanfolyamok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Résztvevő (kiskorú Résztvevő esetén Szülő) köteles megtéríteni. Többek által közösen okozott kárért az érintettek egyetemlegesen felelnek.
 6. Az egyes tanfolyamok helyszínén az értékes tárgyak és a készpénz megőrzésével kapcsolatos információkat Szolgáltató a helyszínen ismerteti, azonban a nem ilyen módon elhelyezett értéktárgyak biztonságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 7. Résztvevő, kiskorú résztvevő esetén Szülő kötelezettséget vállal a helyiségek nem rendeltetésszerű használatából fakadóan felmerülő költségek Szolgáltató részére történő megtérítésére, különös tekintettel a Résztvevő magatartása miatt bekövetkező vízszennyeződés folytán szükségessé váló vízcsere és fertőtlenítés teljes költségének megtérítésére.
 8. Szolgáltató jogosult a tanfolyamokon a Résztvevőkről fénykép, illetve mozgókép felvételt készíteni, amelyet a későbbiek során marketing célra felhasználhat.

V. Hírlevélre történő feliratkozás

 1. A weboldal látogatóinak lehetőségük van arra, hogy Szolgáltató hírlevelére feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával.
 2. Szolgáltató az általa értékesített szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról, hírekről rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozottak részére.
 3. A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak szerint történik.
 4. Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni, bármikor kérheti a hírlevelek küldésének megszüntetését, a hírlevélben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben Szolgáltató törli a nevét és az e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

VI. Panaszkezelés

 1. Amennyiben a felhasználónak akár a honlap üzemelésével vagy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban észrevétele, panasza van, úgy azt postai levél útján, Szolgáltató székhelyére címezve jelentheti be, amely cím az alábbi: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.
 2. Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a panasz a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos, abban az esetben a kivizsgálás során Szolgáltató beszerzi a szükséges információkat a tanfolyamon résztvevő egyéb személyektől a történtek rekonstruálása érdekében. Erről Szolgáltató készít egy részletes jelentést, amelyben ismerteti a panasz kivizsgálásnak menetét, és érdemben reagál a panaszban előadottakra. Amennyiben a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az itt felsorolt szervekhez fordulhat.
 3. A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a szolgáltatóval – ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. Az eljárás iránti kérelmet a fogyasztó benyújthatja a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti testülethez, illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes szervhez.
 4. A jogvita esetén Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

E-mail cím: [email protected]

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/

A békéltető testületekkel kapcsolatban további információhoz juthat a http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html oldalon.

 1. A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
 2. A bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információkhoz juthat a www.birosagok.hu honlapon.

VII. Záró rendelkezések

 1. Az ÁSZF határozatlan időre szól, melynek szövege a www.hurrausznitanulok.hu kezdőoldaláról közvetlenül elérhető, letölthető.
 2. Szolgáltató a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint végzi.
 3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, illetve az adott kérdést szabályozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.