Nyári Gyerektábor Egyéni Cég

Adatkezelési Tájékoztató

 1. Az adatkezelő
 2. Jogszabályoknak való megfelelés
 3. Fogalom-meghatározások
 4. Az adatkezelés elvei
 5. A kezelt személyes adatok köre
 6. Az adatkezelés jogalapja
 7. Az adatok minősége
 8. Az adatkezelés célja és időtartama
 9. Az adatbiztonság
 10. Az érintettek jogai
 11. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a www.hurrausznitanulok.hu weboldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetője.

Név: Nyári Gyerektábor Egyéni Cég

Székhelye: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

Cégjegyzékszám: 13-11-090882

Adószám: 23860551-2-13

 

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +36 30 945 7790

E-mail: [email protected]

Posta cím: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

2. Jogszabályoknak való megfelelés

Az Adatkezelési Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel a Nyári Gyerektábor Egyéni Cég Adatkezelési Tájékoztatója megfelel az alábbi jogszabályoknak:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR);
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásainak.

3. Fogalom-meghatározások

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4. Az adatkezelés elvei

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető (célhoz kötöttség, adattakarékosság).

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek (integritás és bizalmas jelleg).

5. A kezelt személyes adatok köre

A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Ennek értelmében a jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az adatkezelő az oldal használata során csak olyan személyes adatot rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg. A Nyári Gyerektábor Egyéni Cég nem kezel különleges személyes adatot.

Az oldal használata során az alábbi személyes adatok kerülhetnek megadásra:

 • név (a szülő és a gyermek neve),
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

Amennyiben az érintett jelentkezik a Nyári Gyerektábor Egyéni Cég által szervezett tanfolyamra vagy programra, abban az esetben a felek közötti szerződés megkötéséhez, valamint a szolgáltatás nyújtásához az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • jelentkező neve,
 • ha a szolgáltatást gyermek veszi igénybe, a szülőjének neve,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • számlázáshoz szükséges adatok: számlázási név és cím.

6. Az adatkezelés jogalapja

A Nyári Gyerektábor Egyéni Cég az oldal használata során személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján vesz fel. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

Abban az esetben, az adatkezelés a Nyári Gyerektábor Egyéni Cég szolgáltatásának igénybevételével függ össze, az adatkezelő a programokon való részvételhez, valamint a számviteli bizonylat kiállításához szükséges mértékben vesz fel és kezel személyes adatot. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja alapján a szerződés teljesítése és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 

7. Az adatok minősége

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény értelmében:

 • az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni,
 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni,
 • az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl,
 • az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük,
 • az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

8. Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatok kezelésének célja Nyári Gyerektábor Egyéni Cég szolgáltatásainak nyújtása; táborokra való jelentkezés rögzítése, valamint a programokról, hírekről való későbbi tájékoztatás. A www.hurrausznitanulok.hu weboldalon található táborokra történő jelentkezés feltétele a jelentkezési lap kitöltése, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a felhasználótól. A jelentkezés feltétele az Általános Szerződési Feltételek, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak elfogadása. A jelentkezés során megadott adatok kezelésének az időtartama a szolgáltatás igénybevételének megszűnésétől (a tanfolyamok és a táborok lezárultától) számított öt év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel polgári jogi igény.

Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: AXON Solutions Kft.

Székhelye: 2000 Szentendre, Vadőr u. 4.

Cégjegyzékszáma: 13-09-156088 Adószáma: 11738376-2-15

Neve: Radics Ottó egyéni vállalkozó

Székhelye: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10. 

Adószám: 67534591-1-34

Az adatfeldolgozó informatikai rendszer segítségével a jelentkezési lapon megadott személyes adatokat rögzíti a tanfolyamokra jelentkezők összesítése céljából, valamint ezzel összefüggésben szerverszolgáltatást végez.

Az adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást is üzemeltet a weboldalon. Ha a látogató szeretne a szolgáltatások igénybevételével és a hozzájuk kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, e-mail címe és neve megadásával feliratkozhat a hírlevélre. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A felhasználók jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a megadott elérhetőségén. Azok a személyek, akik a későbbiek során bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnének további hírleveleket kapni, a hírlevélben megjelölt módon lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető a lemondás rögzítéséig kezeli.

A Nyári Gyerektábor Egyéni Cég csak olyan terjedelemben kéri a személyes adatok megadását, amely a fenti célok miatt elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Az üzemeltető kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja.

Anonim felhasználó-azonosító (COOKIE) elhelyezése

Saját cookie-k elhelyezése

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót egyedileg azonosítani, csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. 

Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy cookie kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el a felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése

A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics is „sütiket” (cookies), melyek célja, hogy jobban megismerjük, hogyan használják a felhasználók a weboldalt. Az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót és a felhasználó a szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (ideértve az Ön IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat a weboldal felhasználó által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google felelős a fent meghatározott adattovábbítás és feldolgozás jogszerűségéért és az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért. Amennyiben kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, keressen minket a jelen Adatkezelési Nyilatkozat 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken.

Az adatkezelő a felhasználóknak küldött hírlevelében vagy egyéb szolgáltatásainál követő azonosítókat (tracking ID) is használhat a felhasználói szokások fejlesztése és nyomon követésének céljára a következő szolgáltatások esetében: Google AdWords, Facebook (likebox, share, remarketing), Addthis.com (share), Apple Inc. (meta tag).

9. Az adatbiztonság

A weboldal üzemeltetője a fent említett jogszabályoknak megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a felhasználók adatainak biztonságáról. Ennek megfelelően a Nyári Gyerektábor Egyéni Cég nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében; kivéve ez alól a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. 

Az adatkezelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő értesíti a felhasználót bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában.

10. Az érintettek jogai

Az érintettet az alábbi jogosítványok illetik meg:

 • tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről (előzetes tájékoztatáshoz való jog és hozzáférési jog gyakorlása);
 • a személyes adatok helyesbítésének vagy – a jogszabály szerint meghatározott esetekben – törlésének kérése;
 • az adatkezelés korlátozásnak kérése;
 • tiltakozáshoz való jog.

 

Az érintetti jogok gyakorlása iránti kérelmet az adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségeire lehet megküldeni. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az érintetett a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

Az adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon. 

Az érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. 

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot. 

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték; 
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

 

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a Nyári Gyerektábor Egyéni Cég megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Telefonszám: +36 30 945 7790

 

E-mail: [email protected]

Posta cím: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

 

Ha Önt a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet. További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

Az érintettek továbbá kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. 

E-mail: [email protected]

Telefon: +3613911400

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu